Skärmavbild 2018-05-08 kl. 15.28.31

VILKA ÄR VI?

Posithiva Gruppen (PG) är en rikstäckande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för personer som lever med hiv. Vår primära målgrupp är msm (män som har sex med män) men idag är stora delar av vår verksamhet riktad till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Vi erbjuder stöd, utbildning samt social verksamhet och vi skapar forum för utbyte av erfarenhet.
Vi arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning för att öka kunskapen i samhället om hur det är att leva med hiv idag. Posithiva Gruppens arbete styrs och formas av personer som själva lever med hiv. 
Posithiva Gruppens verksamhet finansieras av bidrag från offentliga medel.
 

Posithiva Gruppens 30-årsjubileum 2015. Posithiva Gruppens 30-årsjubileum 2015.

BAKGRUND OCH HISTORIA
Posithiva Gruppen bildades 1985 som den första patientorganisationen för hivpositiva msm i Sverige. PG är idag den största patientorganisationen i landet då närmare hälften av de som lever med hiv tillhör målgruppen msm. Syftet var, och är än idag, att på olika sätt stödja hivpositiva, att göra det möjligt att träffas och umgås samt att tillvarata rättigheter för personer som lever med hiv. 
När Posithiva Gruppen bildades var verkligheten en annan än idag. Då fanns inga effektiva mediciner och diagnosen hiv var för många en dödsdom. 
Larmrapporteringen kring hiv och aids bidrog till rädsla i samhället och i vården vilken blev en grogrund för fördomar, stigmatisering och diskriminering.
 

Vi lever med smittfri hiv, Posithiva Gruppens informationsinsats 2015 som syntes i Stockholms lokaltrafik. Vi lever med smittfri hiv, Posithiva Gruppens informationsinsats 2015 som syntes i Stockholms lokaltrafik.

SYNLIGGÖRANDE OCH UTTÅTRIKTAD VERKSAMHET
I sin rapport Att leva med hiv i Sverige från 2015 konstaterar Folkhälsomyndigeten att endast en av fem vågar vara öppen med sin hivstatus. Idag är det svåraste för många som lever med hiv inte sjukdomen i sig, utan andras okunskap. Synliggörande är en viktig del i Posithiva Gruppens arbete för att minska stigmatisering samt motverka fördomar som baseras på okunskap och rädsla.
PG arbetar med sakfrågor som är specifika för oss som lever med hiv. Arbetet handlar om att minska diskriminering på exempelvis arbetsplatser, bevaka och bemöta vård och sexualpolitiska frågor.
I det utåtriktade arbetet ingår informationsinsatser om hiv för att öka kunskapen i samhället och motverka fördomar och särbehandling. Vi erbjuder bland annat föreläsningar och workshops som riktar sig till exempelvis skolor och vårdinrättningar. Vi genomför även kampanjer riktade till allmänheten. 
Posithiva Gruppen samarbetar med organisationer, kommuner och landsting i olika frågor och arrangemang kring hiv. Pride och World Aids Day runt om i landet är årliga och stora arrangemang för oss.
 

VERKSAMHET FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV
Vi har idag flera olika verksamheter för att erbjuda såväl individuellt stöd som mötesplatser där personer som lever med hiv kan träffas och utbyta erfarenheter.
Det kan ske i form av temakvällar, sociala aktiviteter, samtalsgrupper och kurser. Vi genomför olika typer av workshops, erbjuder kostnadsfri rådgivning och kamratstöd för att öka hivpositivas sexuella, fysiska och framför allt psykiska välmående. Målsättningen med alla de här insatserna är att förbättra livskvalitén inom vår målgrupp. Under På gång finns mer information om våra kommande aktiviteter.
Läs mer om våra respektive verksamheter Heart-2-Heart, Posithiv Plattform, Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv och Ung & Hiv.
 

POSITHIVA GRUPPENS STÖDFOND
På grund av psykiska, fysiska eller medicinska skäl måste många av oss vara helt eller delvis sjukskrivna. Sjukbidrag eller sjukersättning är inte heller ovanligt. Detta tillsammans bidrar till att den enskildes ekonomi kraftigt försämras. Genom bidrag ur Posithiva Gruppens Stödfond får hivpositiva homo- eller bisexuella män en möjlighet att underlätta sin vardag.
Stödfonden finansieras av gåvor, donationer och volontärarbete.
Läs mer om Stödfonden.

MEDLEMSKAP
Alla hivpositiva män i Sverige som har sex med män har rätt till medlemskap. Vem som helst kan bli stödmedlem, oavstt hivstatus, kön eller sexuell läggning. Läs mer och bli medlem!